Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniu 17.09.2021r. r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone  w konkursie: nr 48/2021.

Listy rankingowe:

48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR Rozwijanie działalności gospodarczej.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 48/2021 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

W ramach naborów Nr 47/2021, Nr 49/2021 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,  nie wpłynął żaden wniosek.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 17.09.2021r. pobierz

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście lub przez osobą upoważnioną bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia. pobierz

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 17.09.2021r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” , ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursu nr 48/2021 –  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
 3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020,  w ramach ogłoszonego konkursu.
 4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
 6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

 

Ogłoszenie o naborze Nr 48/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 48/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 12 lipca do 26 lipca 2021 r.
w godzinach pracy biura: 8.00 -16.00, ostatniego dnia naboru tj. 26 lipca 2021 r. przyjmowanie wniosków do godziny 12.00. Przed planowaną osobistą wizytą zaleca się kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Osoba składająca wniosek zobowiązana jest do dostosowania się do zasad obsługi interesantów w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w czasie obowiązywania stanu epidemii.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

 ul. Plac Wolności 1, II piętro, pok. 46, 13-100 Nidzica.

III. Zakres tematyczny:
Pomoc  jest przyznawana na operacje w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej

IV. Forma wsparcia zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”:

 • refundacja, maksymalna kwota dofinansowania 200 000 zł
 • Minimalna całkowita wartość operacji 50 000 zł.

IV.I. Maksymalny poziom dofinansowania:

 • nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą 

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w :
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 2 września 2020 r. DU 2020_1555 pobierz
 • LSR na lata 2014-2020: pobierz
 • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: pobierz
 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
 • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie karty pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR
 • uzyskanie  co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach następujących kryteriów wyboru:
 • Kryterium  zgodności strategicznej z LSR – 14 punktów 
 • Kryterium horyzontalne dla LSR  – 15 punktów
 • Kryterium oceny jakościowej dla  działania  ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIRSTW– 15 punktów

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej konkursu. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data, godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z) pobierz * pdf pobierz * excel
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) pobierz * pdf
 • Biznesplan (wersja z) pobierz * pdf pobierz* docx
 • Biznesplan tabele pomocnicze pobierz* excel
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu pobierz * pdf
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw pobierz* excel pobierz * pdf
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa pobierz * pdf
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja z) pobierz * pdf
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji pobierz * pdf
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych pobierz * pdf
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych pobierz * pdf
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) pobierz * pdf
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji  pobierz* excel pobierz * pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji pobierz * pdf
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pobierz * pdf
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej pobierz * pdf
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa pobierz * pdf
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa pobierz * pdf
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pobierz * pdf
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) pobierz * pdf pobierz* excel
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) pobierz * pdf
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu pobierz* excel
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pobierz * pdf
 • Wzór  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesłanie informacji o konieczności dokonania uzupełnień  drogą elektroniczną pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
 • Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku pobierz
 • OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 – Klauzule informacyjne – pobierz
 1. VI.I. Dokumenty dotyczące procedury wyboru i oceny operacji:
  • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • Regulamin Rady LGD „Brama Mazurskiej Krainy” pobierz
  • Wskaźniki realizacji pobierz
  • Karta pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR pobierz
  • Karta oceny zgodności strategicznej i oceny horyzontalnej dla LSR pobierz
  • Karta oceny jakościowej dla działania ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIRSTW pobierz * pdf
  • Kryteria wyboru operacji pobierz

VI.II. Dokumenty potwierdzające spełnienia kryteriów w kartach oceny wniosku:

 1. Partnerstwo projektowe potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa- o ile dotyczy.
 2. Arkusz dodatkowy uzasadniający innowacyjność operacji pobierz

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  526 014,34 zł

VIII. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” https://lgdbmk.pl/, w zakładce PROW 2014-2020.

VIII. Dodatkowe informacje

 • Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zapewniają bezpłatne doradztwo potencjalnym Wnioskodawcom.
 • W okresie trwania naboru doradztwo prowadzone będzie do 20 lipca 2021 roku, zgodnie z zasadami obsługi interesantów w czasie obowiązywania stanu epidemii.
 • Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.
 • Dodatkowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, telefon (48) 89 625 43 37, email: biuro@lgdbmk.pl.
 • Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników ograniczamy do minimum kontakt osobisty z pracownikami biura.
Bezpośrednia obsługa interesantów w biurze Stowarzyszenia oraz doradztwo bezpośrednie odbywa się w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00.
Przed planowaną osobistą wizytą zaleca się kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
Beneficjent korzystający z doradztwa powinien mieć założoną maseczkę ochronną oraz rękawiczki.
W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie elektronicznej: biuro@lgdbmk.pl i telefonicznej: 89 625 43 37, 784 556 520.

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 03.03.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursów nr 45/2020 i nr 44/2020.

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP po rozpatrzeniu protestu – pobierz

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej –  nie uległa zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 03.03.2021r. – pobierz

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 10.02.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursów nr 45/2020 i nr 44/2020.

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP po rozpatrzeniu protestu – pobierz

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej –  nie uległa zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 10.02.2021r. –pobierz

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 30.12.2020r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” Celem Posiedzenia było rozpatrzenie protestów.

Listy operacji wybranych w konkursach  nr 44/2020  i nr 45/2020  nie uległy zmianie.

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy’ – pobierz